Ημερομηνία δημοσίευσης14 Μάιος, 2018 - 11:30
Κλάδος
Τύπος απασχόλησης

Ο πελάτης μας, λογιστική εταιρία στην Κηφισιά, επιθυμεί να προσλάβει αδειούχο Λογιστή Β' Τάξης

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα:

Πτυχίο οικονομικής σχολής,

Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β' Τάξης,

Εμπειρία 5 ετών σε οργανωμένο λογιστήριο εμπορικής ή βιομηχανικής εταιρίας,

Πολύ καλή γνώση της φορολογικής νομοθεσίας,

Καλή γνώση της εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας,

Γνώση χειρισμού ERP.

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει:

Την υποδοχή των αιτημάτων των πελατών και την ανάλυσή τους,

Τον σχεδιασμό της παροχής υπηρεσιών της εταιρίας και την υποβολή οικονομικής προσφοράς συνεργασίας,

Την εποπτεία επίλυσης ειδικών θεμάτων όπως ίδρυση επιχειρήσεων, διεξαγωγή οικονομικών μελετών και αναφορών, έκδοση προϋπολογισμών,

Τη συμμετοχή στον έλεγχο των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των πελατών της εταιρίας,

Τον έλεγχο της συμμόρφωση με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις και την τήρηση των προθεσμιών για λογαριασμό των πελατών.

 

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε