«Γ.Ζ. Ματθαίου Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Μελέτες»

 

Η εταιρεία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Μελέτες «Γ.Ζ. Ματθαίου» ειδικεύεται τα τελευταία 30 έτη στην εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνικών μελετών για ένταξη σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και μελετών θαλάσσιας χωροταξίας, καθώς και στην παροχή συμβουλών προς Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Τα πεδία που δραστηριοποιείται είναι οι υδατοκαλλιέργειες, η διαχείριση θαλάσσιας και παράκτιας ζώνης, οι υδροβιότοποι, η διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών καθώς και η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία) και η μεταποίηση αλιευμάτων.

    Έχει εμπειρία από τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αλιεία μεγάλων σκομβροειδών στις Ελληνικές θάλασσες» που οργάνωσε το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Instituto di Marina di Nardo (Lecce Italia), καθώς και σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας (RTI) στις υδατοκαλλιέργειες και στην ανάπτυξη του στόλου των παράκτιων αλιέων (πλοία – εργοστάσια κ.α.). Τέλος, έχει συμμετάσχει σε σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την υδατοκαλλιέργεια, τα υδατικά οικοσυστήματα, τους υδροβιότοπους, τα ψάρια και την αγροτική παραγωγή.

Στα πλαίσια λειτουργίας και δραστηριότητας του Γραφείου “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Μελέτες «Γ.Ζ. Ματθαίου»” εκπονούνται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και μυδοκαλλιέργειας, καθώς επίσης και Τεχνικοοικονομικές Μελέτες-Εκθέσεις για την αδειοδότηση και μίσθωση θαλάσσιας έκτασης ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες σε όλη την επικράτεια, τόσο σε υδάτινο περιβάλλον, όσο και χερσαίων εγκαταστάσεων.

      Ακόμα, εκπονούνται Οικονομοτεχνικές Μελέτες ιχθυοτροφικών μονάδων και μονάδων μεταποίησης αλιευμάτων και υποβολή φακέλων για επιδότηση από ευρωπαϊκά και εθνικά Προγράμματα, ενώ παράλληλα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

 

Το Γραφείο έχει επίσης συμμετάσχει σε συνεργασία με δημόσιους φορείς σαν Εισηγητής και υπεύθυνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Ιχθυολόγους με θέματα τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στην αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια από τη χρήση τεχνικών ιχθυοτροφών και χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων.

 

     Στα πλαίσια της ανάπτυξης του στόλου παράκτιων αλιέων έχουν εκπονηθεί μελέτες HACCPγια πλοία – εργοστάσια και έχουν διοργανωθεί σεμινάρια εκμάθησης των αλιέων σε συστήματα διαχείρισης (πρότυπα ISO) των αλιευτικών σκαφών για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων. 

 

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Ματθαίου

 

Βιολόγος – Ιχθυολόγος - Περιβαλλοντολόγος

 

 

Εγγραφή στο Εύρεση εργασίας